Tüzük

KALİTELİ, BİLİNÇLİ YAŞAM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BÖLÜM I

Derneğin Adı, Merkezi, Amacı, Çalışma Konuları ve Biçimleri Derneğin Adı, Merkezi

Madde 1: Derneğin Adı: “ Kaliteli, Bilinçli Yaşam Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara‟dır.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilik açabilir.

Madde 2: Dernek, dünyada ve ülkemizde kültürel, sosyal, yerel ve ahlaki değerlerimizi evrensel ve bilimsel ilkelerle, tekniklerle bütünleştirerek ruh sağlığı ve psikolojisi ile ilgili hususlarda bireysel ve toplumsal farkındalığı arttırmayı, ruh sağlığını ve psikolojisini korumayı, güçlendirmeyi, iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Madde 3:

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yürütür;

 • Ruh sağlığı ve psikolojisi ile ilgili sağlık, eğitim, endüstri, işletme, hukuk, güvenlik, din, dil, iletişim, sosyal hizmetler, siyaset, sanat, spor vb. branşlarda disiplinler arası çalışmalarla ruh sağlığına ve psikolojisine her türlü katkıyı sağlamak.
 • Ruh sağlığı ve psikolojisi ile ilgili teknik ve bilimsel araştırmalar yapar ve yaptırır, bu alanda yayınlarda bulunur, araştırmacıları teşvik eder ve bu çalışmaların yürütülmesinde yardımcı olur,
 • Araştırma bulgularının yayılmasına ve yeni gelişmelerin tanıtılmasına ilişkin çalışmalar yapar, raporlar hazırlar, bilgi alışverişi ve işbirliği için olanaklar yaratarak paydaşları bir araya getirir,
 • Çalışma grupları kurar, çalışma grupları ve üyeleri için sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturur, araç-gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemesi temin eder,
 • Kurs, seminer, sertifika programı, meslek-içi eğitim programları, fuar, konferans, panel, açık oturum, kurultay, çalıştay, sempozyum, bilimsel toplantı gibi etkinlikler düzenler, başka kuruluşlarca düzenlenen çalışmalara katılır,
 • Yeni gelişmeleri ve yapılan çalışmaları duyurmak, bilimsel bulguları paylaşmak, kişi, kurum ve kuruluşları bilgilendirmek, ruh sağlığı ve psikolojisi eğitiminde kullanılan yöntem ve tekniklerin tanıtılmasını sağlamak ve toplumu bilinçlendirmek amaçları doğrultusunda web sitesi, gazete, dergi, kitap, broşür gibi yayınlar çıkarır, el ilanları, bültenler, afişler hazırlar,
 • Ruh sağlığı ve psikolojisi eğitimde kullanılmasına, eğitim ortamlarının düzenlenmesine, bilişim araçlarının seçimi ve tedarikine ilişkin rehberlik hizmetleri yürütür, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara teknik ve bilimsel danışmanlık, bilirkişilik olanağı sağlar, gerekli koordinasyon ve paydaşlık işlerini yapar
 • Ruh sağlığı ve psikolojisi geliştirilmesi için her türlü mevzuat çalışmasına ve öğretim programların uygulanmasına destek vermek için mesleki, özel ve resmi kuruluşlarla temaslarda bulunur.
 • Eğitsel yazılım tasarlama, uzaktan eğitim ortamları düzenleme gibi disiplinler arası etkileşim gerektiren çalışmaların yürütülmesinde paydaşları bir araya getirecek ortamlar hazırlar,
 • Gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek için dokümantasyon merkezi oluşturur,
 • Üyelerinin ruh sağlığı ve psikolojisi sorunlarına çözüm bulmakta yardımcı olur,
 • Derneğin çalışma alanlarını ilgilendiren mevzuatın geliştirilmesi için öneriler hazırlar, bu önerileri ilgili kurum ve kuruluşlara iletir, görüşmeler yapar, gelişmeleri kamuoyuna yansıtır,
 • Alana yönelik yarışmalar düzenler, katılımı teşvik eder, üstün başarı gösteren katılımcıları ödüllendirir ve çalışmalarının fikirlerinin yayılmasına yardımcı olur,
 • Sertifika programlarının, eğitim çalışmalarının yürütüleceği eğitim merkezleri açar, bu merkezleri bilişim araçları ile donatır ve merkezlerdeki araçların, donanımların, yazılımların güncelliğini sağlamaya çalışır,
 • Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul eder,
 • Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurup işletir,
 • Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için, sosyal ve kültürel tesisler kurar, bunları işletir veya işlettirir,
 • Üyeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi, eğlenceli etkinlikler vb. düzenler veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar,
 • Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz malları edinir, satar, kiralar, kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf-federasyon kurar veya kurulu bir federasyona katılır, gerekli izin alınarak Derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurar,
 • Uluslararası faaliyette bulunur, yurt dışındaki Dernek veya kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar veya yardımlaşır,
 • Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alır ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunur,
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür,
 • Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurar,
 • Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açar,
 • Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturur,
 • Sınai mülkiyet hakkı, know-how ve lisans gereksinimleri konusunda ilgili yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla devamlı işbirliği ve haberleşme içinde bulunarak dernek üyelerine yardımcı olmak.
 • Türkiye de amacımız kapsamına giren konularda resmi kuruluşlara yardımcı olarak araştırmalar yapmak ve istek halinde konu ile ilgili raporlar hazırlamak.
 • Aynı amaçla kurulmuş olan Avrupa ve Dünyada ruh sağlığı ve psikolojisini temsil eden kurumlardan uygun gördüklerine üye olmak. Bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, uluslararası faaliyetlerde bulunmak
 • Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul-gayrimenkul, demirbaşlar satın almak,
 • Ülkede girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurularak girişimciliğin geliştirilmesini, girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi rol ve sorumluluklarının farkına varmalarını sağlamak, kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyimi kazandırmak amacıyla KOSGEB tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminin verilmesi için işbirliği sağlanması, projeler yürütülmesi.

Derneğin Faaliyet Alanı

Ruh sağlığı ve psikolojisi üzerine toplumda ve bireyde aile içi iletişim, çocuk gelişimi, psikolojik bozukluklar, iletişim, kişisel gelişim kapsamında bilimsel, eğitimsel, sosyal ve kültürel alanda faaliyet gösterir.

BÖLÜM II

Üye Olma Hakkı, Üyelik İşlemleri, Üyelik Aidatı, Numarası, Üye Nakil İşlemleri, Üyelik Hak-ları ve Yükümlülükleri, Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma, Üyelik Aidatı

Madde 4: Derneğin ve şubelerin iki tür üyeliği vardır. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucula-rı ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Üyelik koşulları şube-ler için de geçerlidir.

 1. Asıl Üye Olma Koşulları:
 2. Medeni haklara sahip 18 yaşını bitirmiş olmak,
 3. TC vatandaşı olmak ya da oturma hakkını elde etmiş olmak,
 4. Belirlenmiş olan üyelik giriş ücretini ve yıllık aidatı ödemeyi kabul etmek, VII. Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul etmek
 5. Onursal Üye Olma Koşulları:

Derneğin amaçlarına büyük ölçüde hizmet edenler Yönetim Kurulu kararıyla onursal üyeliğe seçilebilirler. Onursal üyelerin Onursal üye olarak seçilen ya-bancıların Türkiye‟de ikamet etme hakkına sahip olma şartı aranmaz. Onursal üyeler, Genel Kurulda oy kullanamazlar. Seçme ve seçilme hakları olmadığı gibi ödenti ödeme yükümlülükleri de yoktur.

Üyelik İşlemleri

Madde 5: Derneğe üye olmak isteyenler, bir fotoğraf, bir nüfus cüzdanı örneği, üyelik giriş ve aidat ödeme belgesi ile birlikte, şekli Yönetim Kurulunca belirlenecek başvuru formunu imzalayarak Şube ya da Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığına müracaat ederler. Üye adayının üyeliğe kabulü için bir Dernek üyesini referans göstermesi ve üyenin kaydolacağı şubenin Yönetim Kurulundan olumlu görüş alması zorunludur. Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak üye başvuru formunda ya da elektronik formda üyenin gösterdiği referansın adı, soyadı ve üye numarasının belirtileceği bir alan bulundurulabilir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek yönetim kurulunca otuz gün içinde üyeliğe kabul, isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

Şubeye yapılan üyelik müracaatları şube yönetim kurulu tarafından üyeliğin kabulü, reddi şeklinde karara bağlanır ve 30 gün içerisinde müracaat sahibine yazılı olarak bildirilir. Şubeler üyelik ile ilgili bilgileri Genel Merkeze bildirirler.

Asıl üyeler, bu tüzük ile öngörülen maddi ve manevi yükümleri düzenli olarak yerine getirmekle yükümlüdürler. İstekleri ret olunanlara gerekçe bildirme zorunluluğu yoktur.

Onursal üyelik, herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın doğrudan Merkez Yönetim Kurulunca verilir.

Üyelik Aidatı

Madde 6: Üyelik aidatı Merkez Genel Kurulu tarafından belirlenir. Giriş aidatı 25 TL olup Yıılık aidat ise 50 TL’dir.

Üyelik Numarası

Madde 7: Üyenin kayıtlı olduğu şubeye bakılmaksızın ardışık olarak ve üyenin kayıtlı olduğu şubeyi belirtecek biçimde Genel Merkezde üretilen bir “Üyelik Numarası” verilir. Üyeliğin sona ermesi durumunda o üye numarasına yeni üye kaydedilmez. Üyenin başka bir yere taşınması nede-niyle bağlı olduğu şubenin değişmesi durumda şubeyi belirten ilgili haneler dışında üyelik numarası değişmez.

Üyelik Hakları ve Yükümlülükleri

Madde 8: Hiç kimse derneğe üye olmaya veya Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Derneğin yönetimiyle ilgili dileklerini yazılı olarak Yönetim Kuruluna iletebilir. Üyeler Genel Kurul ve Yönetim Kurulunca alınan ve duyurulan kararlara uymak, adres, telefon ve e-posta adresi bilgilerinin değişmesi halinde en geç iki ay içinde Derneğe bildirmek ve bu tüzükte öngörülen öteki maddi ve manevi yükümlülükleri aksatmadan yerine getirmekle yükümlüdür. Her çeşit üye, derneğin yönetimi ile ilgili dilekçelerini yazılı olarak Yönetim Kurulu Başkanlığına verme yetkisine sahiptir.

Üyelikten Çıkma

Madde 9: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrıl-ma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Dernekten herhangi bir nedenle ayrılan üyenin, ayrılma tarihine kadar olan aidat, hizmet karşılığı borçlarını ödemeleri şarttır. Aksi hareket edenler hakkında özel hukuk hükümleri uygulanır. Her ne nedenle olursa olsun, üyelikten istifa edenler istifa tarihinin üzerinden iki yıl geçmeden yeniden üyelik başvurusunda bulunamazlar.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 10: Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 • Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 • Dernek yetkili organlarınca verilen görevleri, yapılan uyarılara karşın yapmaktan ka-çınmak
 • Derneğin amacına aykırı davranarak, çalışmaları engelleyip güçleştirmek,
 • Yetkili olmadıkları halde Derneği herhangi bir vecibe altına sokmak
 • Yazılı ikaza rağmen birikmiş üyelik aidatını iki ay içinde ödememek,
 • Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
 • Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan biri yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılma sebebidir. Dernek üyeliğinden her ne sebeple olursa olsun ayrılanlar, derneğin menkul veya gayrimenkulleri üzerinde herhangi bir hak iddia edemezler. Şubeler de şube üyeleri ile ilgili olarak üyelikten çıkarılma işlem-lerinde bu hükümlere uyarlar. Çıkarılan üyelere ilişkin Genel Merkeze 15 gün içinde bilgi verilir. Üyelikten çıkarılanlar, çıkarma kararının kendilerine tebliğinden itibaren yazılı olarak başvurarak, haklarındaki kararın yeniden incelenmesini isteyebilirler. Üyenin Genel Kurula itiraz hakkı saklıdır. Genel Kurul kararı ise kesindir.

Üyelikten çıkan ya da çıkarılanların durumları üyelik kütüğüne işlenir. Dernek üyeliğinden ödenti-lerini ödemediği gerekçesi ile çıkartılanlar dışında üyelikten çıkartılmasına karar verilenler Derneğe yeniden üye olamazlar. Dernek üyeliğinden ödentilerini ödemediği gerekçesiyle çıkartılanlardan tekrar üye olmak isteyenler, birikmiş ödenti borçlarını, yasal faizlerini ve varsa diğer borçlarını ödediklerine ilişkin alındı belgeleriyle yazılı olarak başvurmaları durumunda bu kişiler Merkez Yö-

netim Kurulu kararı ile yeniden üyeliğe alınabilirler. Ancak bu nedenle iki kez üyelikten çıkartı-lanlar yeniden üye olamazlar.

BÖLÜM III

Dernek Organları, Kuruluş, Yetki ve Görevleri,

Madde 11: Kaliteli, Bilinçli Yaşam Derneği:

Genel Merkez ve Şubelerden oluşur. Dernek organları aşağıdaki gibidir. Merkez Danışma Komisyonu adı altında görev ve yetkileri çıkarılacak iç yönetmelikle belirlenecek bir komisyon kurulabilir. Bu komisyona zorunlu organların görev ve yetkileri devredilemez. Danışma Komisyonu Kurucu Üyeler, Eski Yönetim Kurulu Başkanları ve Onursal Üyelerden oluşturulur.

 1. Merkez Organları
  • Merkez Genel Kurulu,
  • Merkez Yönetim Kurulu,
  • Merkez Denetim Kurulu.
 1. Şube Organları
  • Şube Genel Kurulu,
  • Şube Yönetim Kurulu,
 • Şube Denetim Kurulu.

Merkez Genel Kurulu

Madde 12:       Genel Kurul, Derneğin en yetkili ve en üst organıdır.

Merkez Genel Kurulu üyeleri;

 1. Merkeze kayıtlı üyeler,
 2. Doğal delege olarak şube yönetim kurulu başkanı ve şube genel kurulunca seçilecek delegeler

Onursal üyeler toplantılara katılabilir, söz alabilirlerse de oy hakları yoktur ve organlara seçilemez-ler.

Merkez Genel Kurul Toplantıları

Madde 13:       Merkez Genel Kurulu;

 1. İki yılda bir, seçimli olarak mayıs ayı içerisinde, Merkez Yönetim Kurulu çağrı-sıyla, belirlenecek gün yer ve saatte Ankara‟da olağan,
 2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü olarak toplanır.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya ça-ğırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya ça-ğırmakla görevlendirir

Çağrı Usulü

Madde 14: Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantının Yapılış Usulü

Madde 15: Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katı-lan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Dernek üyesi olmayanlar da Genel Kurula katılabilirler ancak bu kişiler ayrı bir bölümde Genel Kurul toplantısını izleyebilir-ler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başka-nı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağ-lanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönet-mek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimlik-lerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantı-nın yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır ve üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorun-ludur.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kurulu-na yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Merkez Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 16:       Merkez Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri:

 1. Dernek organlarını seçmek,
 2. Dernek tüzük değişikliklerini karara bağlamak,
 3. Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını görüşüp ibra etmek,
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp onaylamak,
 5. Üyelik giriş aidatı ve yıllık üyelik aidatını belirlemek,
 6. Derneğin geçen dönem çalışmalarını inceleyerek gerekli kararları almak,
 7. Gelecek dönem çalışmaları için gerekli ilkeleri belirlemek
 8. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 9. Derneğin bir federasyona katılıp katılmamasına karar vermek,
 10. Derneğin Uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki Dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 11. Derneğin feshedilmesine karar vermek,
 12. Derneğin amacını gerçekleştirmesi için her türlü kararları almak, Mevzuata ve Der-nek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,
 13. Üyelikten çıkarma itirazlarını karara bağlamak,
 14. Derneğe bağlı şube açılmasıyla ilgili karar almak,
 15. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 16. Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 17: Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin se-çimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Açık oylamada, Genel Kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük deği-şikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile Dernek üyelerinin tama-mının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Yönetim Kurulunun Teşkili

Madde 18: Yönetim kurulu 5 asıl ve 5 yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye‟yi belirler. Yönetim Kurulunu Genel Başkan temsil eder. Derneği ise Yö-Yönetim Kurulu temsil eder veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına temsil yetkisi vere-bilir.

Yönetim Kurulu gerektiğinde yeteri kadar memur ve müstahdemi ücret karşılığında çalıştırabilir. Genel Başkan bulunmadığı durumda Genel Başkan Yardımcısı, Genel Başkan Yardımcısının bu-lunmadığı durumda da Genel Sekreter toplantılarda başkanlık görevini yapar. Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam-sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Özür bildirmeden üst üstte üç kere toplantıya gelmeyen veya özür bildirse de altı aylık süre içinde dört toplantıya katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu durumda Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Yönetim Kurulu üye sayısı yedekler de dâhil yarıdan aşağı düşerse, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından Genel Kurul bir ay içinde seçim için toplantıya çağrılır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 19:       Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişi-ye yetki vermek,
 2. Genel Kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağla-mak
 3. Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
 4. Gerekli gördüğü yerlerde temsilcilikleri oluşturmak, temsilciliklerle ilişkileri sapta-nan ilkelere ve yasalara uygun olarak sürdürmek,
 5. Dernek asıl üyelerinden oluşan çalışma ekipleri kurmak, bu ekiplerin çalışma biçi-mini belirlemek ve çalışmalarını denetlemek
 6. Derneğin çalışma planını hazırlamak ve Genel Kurula sunmak
 7. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sun-mak,
 8. Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve ta-şınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, Der-nek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 9. Genel Kurul için gündem hazırlamak ve toplantıyı gerçekleştirmek,
 10. Gerekli hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,
 11. Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,
 12. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablo-su ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
 13. Dernekte ücret karşılığı çalıştırılacak personelin ücretini tespit etmek, işe alınma ve-ya ilişik kesme işlemleri hakkında karar vermek,
 14. Derneğe yapılan bağışlar hakkında karar vermek,
 15. Bütçenin uygulanmasını sağlamak ve zorunlu nedenlerle bütçenin bölümleri arasında değişiklik yapmak
 16. Derneğe üye alınması hususlarında karar vermek,
 17. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 18. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 20: Denetim Kurulu, 3 asıl ve 3 yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Kurul, üyelerinden birini başkan seçebilir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüle-ceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Denetim kurulu, gerekti-ğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 21: Dernek, gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla üç üye, Merkez Yönetim Kuruluna derneğin şubesi olma isteklerini bildiren bir dilekçe ile başvururlar. Bu dilekçede derneğin amacına ulaşması için ne gibi katkılarda bulunacakları gerekçeli olarak belir-tilir. Birbirine komşu olan illerde bölge şubesi olarak açılan şubenin merkezi, kuruluş aşamasında en fazla üyeye sahip ilde bulunur. Şube açılması için dilekçe veren üyeler şubenin açılması işlemle-rinin de sorumluluğunu yüklenirler. Şubenin açılması için gerekli evrakları tamamladıktan sonra Şubenin açılacağı ilin mülki amirine vererek, kuruluş işlemlerini başlatırlar. Bu sorumluluk şube resmen kuruluncaya kadar devem eder.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 22: Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, Dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu Dernek iç örgütüdür. Şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’yi ve düzenlenen toplantı ve organizasyon gelirlerinin %50‟u Genel Merkeze gönderilir.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 23: Şubenin organları, Genel Kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu‟dur.

Genel Kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube Genel Kurulunca seçilir. Bu organların görev ve yet-kileri ile bu tüzükte yer alan Dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede Şu-be‟de de uygulanır.

Şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir Genel Merkeze gönderilir, Şubeler, düzenlediği toplantıları Genel Merkeze bildirir, toplantılardan elde edeceği gelirin %50’sini Genel Merkeze gönderir.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 24: Şubeler, şube Genel Kurul olağan toplantılarını Merkez Genel Kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. Şubelerin olağan Genel Kurulu, iki yılda bir, mart ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, Genel Kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve Dernek Genel Merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, Merkez Genel Kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle, üye sayısıyla doğru orantılı olarak temsil edilir. Merkez Genel Kuruluna en son şube Genel Kurulunda seçilen delegeler katılır.

Şubelerin Yönetim Kurulu Başkanı doğal delege olarak, şubede kayıtlı her elli (50) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 25’den fazla veya toplam üye sayısı 50‟ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen Merkez Genel Kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim ku-ruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Temsilcilik Açma

Madde 25: Dernek, gerekli gördüğü yerlerde Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, Dernek Genel Kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

BÖLÜM IV

Mali Hükümler, Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler,

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 26:       Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üyelerin ödeyecekleri yıllık aidat ücretleri,
 2. Şubeler tarafından gönderilen ödentiler,
 3. Sponsorluk ve bağışlar,
 4. Dernekçe hazırlanan araç-gereç, yazılım, web içeriği, kitap, cd-dvd, dergi vb mater-yallerin satışından elde edilen gelirler,
 5. Bilirkişi, danışman, uzman kişi hizmetleri gelirleri
 6. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, kon-ser, spor yarışması kongre, sempozyum, çalıştay ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 7. Sertifika, kurs, seminer ve eğitim programlarından gelen gelirler,
 8. Projelerden, sözleşmelerden ve protokollerden doğan gelirler,
 9. Derneğin bankalarda bulunan paralarının faiz ve ikramiyeleri,
 10. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 11. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 12. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 13. Diğer gelirler.

Bağış ve sponsorlukların Dernek geleneklerine ve etik ilkelere uygun olması gerekir. Sponsorluklar sözleşmelerle kayıt altına alınmalı ve yapılan sözleşmeler Merkez Yönetim Kurulunun onayından geçmelidir. Ayrıca gelir sağlandıktan sonra en geç onbeş (15) gün içinde Merkez Yönetim Kuruluna bilgi verilmesi zorunludur. Şubelerin elde edeceği taşınır ve taşınmaz mallar Dernek merkezine ait-tir. Taşınmazlar ve kayıt ve tescili zorunlu olan taşınırlar ve haklar Dernek tüzel kişiliği adına kayıt ve tescil ettirilir.

Derneğin Giderleri

Madde 27: Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek üzere yaptığı harcamalardan 1000 liraya kadar olan giderler, merkezde Genel Başkanın, Şube‟de ise Şube Başkanın onayı ile yapılabilir. 1000 liranın üzerindeki giderler Yönetim Kurulu kararları ile gerçekleştirilir. Belirli tarifeli belediye, ile-tişim ve ısıtma harcamalarıyla, vergi, resim ve harçlar, sözleşmeye bağlanılmış sigortaların vadeleri içindeki primleri ve sosyal sigortalar giderleriyle her türlü kiralar ve ücretler yukarıdaki sınırlamaya bağlı olmaksızın Sayman veya Veznedarca hemen ödenir.

Defter Tutma Esasları

Madde 28: Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Der-nekler Mevzuatında belirtilen limiti aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altı-na düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hü-kümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar. Ancak, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.

 1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4)  Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5)  İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6)  Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 1. b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1)  (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

Defterlerin Tasdiki

Dernekler Yönetmeliğinde yazılı defterleri kullanacak dernekler, bunları kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirirler. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, Yevmiye Defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilir.

Tasdik edilen her defter için ayrı bir tasdik numarası verilir. Derneğin adı, kütük numarası, yerleşim yeri, defterin türü, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi, tasdik numarası, tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzasını içeren tasdik şerhleri defterin ilk sayfasına yazılır veya (EK- 11)’de belirtilen Tasdik Şerhi Formu doldurulup defterin ilk sayfasına yapıştırılarak köşeleri tasdiki yapan makam tarafından mühürlenir. Defterin son sayfası, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, tasdik tarihi ve numarası belirtilerek tasdik makamı tarafından mühürlenir ve imzalanır.

Defterlerin her sayfası sıra numarasıyla teselsül edip etmediği kontrol edilerek mühürlenir.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Ara-lık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 29: Dernek gelirleri, alındı belgesi veya fatura ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin banka-lar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94‟üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak be-delsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, Dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve di-ğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 30: Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi” Dernek yönetim kurulu tarafından onaylandık-tan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde Dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirli-ğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 31: Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Ek-3’te yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

Sandığı bulunan dernekler, sandıklarına ait genel kurul sonuç bildirimini bu maddede belirtilen usulde mülki idare amirliğine bildirirler.

Genel kurul sonuç bildirimi ve eklerinin mevzuata uygunluğu dernekler birimlerince incelenir. Varsa, eksiklerin veya hataların giderilmesi ilgili derneklerden istenir. Eksiklik ve hataların giderilmemesi veya konusu suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlem yapılır.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Yurtdışından yardım alacak olan dernek Ek-4’te belirtilen Yurtdışından Yardım Alma Bildirimini doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; Genel Kurul toplantısı dışında Dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Or-ganlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 32: Dernekte Genel Kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yüküm-lülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 33: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulma-sı halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynak-ları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 34:       Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bu-lunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3‟ü‟dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 35:       Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelen-mesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yöne-tim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3‟ü‟dür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yöne-tim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Ku-rul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başla-nır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Dernek adında “Tasfiye Halinde Bilinçli Yaşam Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa mal-ları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlen-memişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tas-fiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Dernek merkezinin bulunduğu ye-rin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunlu-dur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin sak-lanma süresi beş yıldır. Şubelerin feshi ya da kendiliğinden dağılmış sayılması durumunda mal varlığı genel merkeze devredilir

Hüküm Eksikliği

Madde 36: Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın Dernekler hakkın-daki hükümleri uygulanır. Bunlarda da çözüm getirecek açıklık yoksa ilgili düzenlemelerden yara-lanarak Genel Kurul kararıyla sonuçlandırılır.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Başkan Ayşe PEHLİVAN
Başkan Yardımcısı Gönül ÇELİK
Genel Sekreter Kalender KARAKOL
Sayman Esin HAKTANIR
Üye Serkan KARAKOL
Üye Derya URSAVAŞ
Üye Bayram ÖZTÜRK

Bu Tüzük Otuz Altı (36) Maddeden İbarettir.