Hakkımızda

Kaliteli, bilinçli yaşam derneği olarak bizler günümüzde ve ileride dünyada ve ülkemizde kültürel, sosyal, yerel ve ahlaki değerlerimizi evrensel ve bilimsel ilkelerle, tekniklerle bütünleştirerek ruh sağlığı ve psikolojisi ile ilgili hususlarda bireysel ve toplumsal farkındalığı arttırmayı, ruh sağlığını ve psikolojisini korumayı, güçlendirmeyi, iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Kişilerin ruh sağlığı ve psikolojisi ile ilgili sağlık, eğitim, endüstri, işletme, hukuk, güvenlik, din, dil, iletişim, sosyal hizmetler, siyaset, sanat, spor vb. branşlarda disiplinler arası çalışmalarla ruh sağlığına ve psikolojisine her türlü katkıyı sağlamak.

Ruh sağlığı ve psikolojisi ile ilgili teknik ve bilimsel araştırmalar yaparak veya yaptırarak, bu alanda yayınlarda bulunmak, araştırmacıları teşvik etmek ve bu çalışmaların yürütülmesinde yardımcı olmak. Araştırma bulgularının yayılmasına ve yeni gelişmelerin tanıtılmasına ilişkin çalışmalar yapmak, raporlar hazırlamak, bilgi alışverişi ve işbirliği için olanaklar yaratarak paydaşları bir araya getirmektir.

Derneğimiz çalışma grupları kurarak, çalışma grupları ve üyeleri için sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturup, araç-gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemesi temin eder.

Derneğimiz eğitim bölümünde kurs, seminer, sertifika programı, meslek-içi eğitim programları, fuar, konferans, panel, açık oturum, kurultay, çalıştay, sempozyum, bilimsel toplantı gibi etkinlikler düzenler, başka kuruluşlarca düzenlenen çalışmalara katılır. Yeni gelişmeleri ve yapılan çalışmaları duyurmak, bilimsel bulguları paylaşmak, kişi, kurum ve kuruluşları bilgilendirmek, ruh sağlığı ve psikolojisi eğitiminde kullanılan yöntem ve tekniklerin tanıtılmasını sağlamak ve toplumu bilinçlendirmek amaçları doğrultusunda web sitesi, gazete, dergi, kitap, broşür gibi yayınlar çıkararak, el ilanları, bültenler, afişler hazırlar.

Derneğimiz ruh sağlığı ve psikolojisi eğitimde kullanılmasına, eğitim ortamlarının düzenlenmesine, bilişim araçlarının seçimi ve tedarikine ilişkin rehberlik hizmetleri yürüterek, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara teknik ve bilimsel danışmanlık, bilirkişilik olanağı sağlar, gerekli koordinasyon ve paydaşlık işlerini yapar. Ruh sağlığı ve psikolojisi geliştirilmesi için her türlü mevzuat çalışmasına ve öğretim programların uygulanmasına destek vermek için mesleki, özel ve resmi kuruluşlarla temaslarda bulunur.

Derneğimiz eğitsel yazılım tasarlama, uzaktan eğitim ortamları düzenleme gibi disiplinler arası etkileşim gerektiren çalışmaların yürütülmesinde paydaşları bir araya getirecek ortamlar hazırlar. Gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek için dokümantasyon merkezi oluşturur. Üyelerinin ruh sağlığı ve psikolojisi sorunlarına çözüm bulmakta yardımcı olur.

Derneğin çalışma alanlarını ilgilendiren mevzuatın geliştirilmesi için öneriler hazırlar, bu önerileri ilgili kurum ve kuruluşlara iletir, görüşmeler yapar, gelişmeleri kamuoyuna yansıtır.

Bir cevap yazın